Terinzagelegging en zienswijzen herindelingsontwerp

27-09-2019 | De raden van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben op 26 september 2019 het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend vastgesteld. Het herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten in de nieuwe gemeente Purmerend.

Zienswijze indienen
Het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend ligt van dinsdag 1 oktober tot woensdag 27 november ter inzage.

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom. U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan. Deze informatie is nodig voor de administratieve verwerking.

B&W beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

De reactienota wordt op de website www.toekomstigpurmerend.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Hoe kunt u reageren?
De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken.

Vervolg
In februari 2020 komt dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beoogde datum van de samenvoeging is 1 januari 2022.

Informatie
Voor meer informatie over het proces rond het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met het projectteam fusie via e-mail herindelingsontwerp@purmerend.nl of u kunt een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0299) 452 452.