Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de zienswijze op het herindelingsadvies vastgesteld

30-06-2020 | De nieuwe gemeente Purmerend die op 1 januari 2022 van start moet gaan is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 30 juni 2020 de zienswijze op het herindelingsadvies vastgesteld. Hier staat in dat de provincie de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend als positief beoordeelt. Volgens de provincie kan de nieuwe gemeente Purmerend een essentiële bijdrage leveren aan het oppakken van regionale opgaven én voldoende rekening houden met de unieke kenmerken van zowel Beemster als Purmerend met een dorpskern-, wijken buurtgerichte aanpak.

Goed en transparant proces

Bij de behandeling van de concept-zienswijze door de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) op 15 juni was de conclusie dat de beide gemeenten een goed en transparant proces hebben gevolgd. Volgens gedeputeerde Ilse Zaal is het logboek met activiteiten indrukwekkend. “Het laat zien hoeveel aandacht er is geweest voor participatie.” Zij spreekt ook haar waardering uit voor Beemster. “Het is moedig van Beemster dat zij deze stap hebben durven zetten.”

Burgemeester Karen Heerschop: "Het is een compliment om van de gedeputeerde Zaal te horen dat het een moedig besluit is van Beemster om deze stap te zetten. Deze klus heeft mijn voorganger Joyce van Beek geklaard. Het is goed dat de provincie ervoor heeft gekozen in deze fase nog een burgemeester aan te stellen. Ik zet mij graag in om in nauwe samenwerking met Purmerend het laatste stuk van de fusie te begeleiden."

Harmonisatie

Burgemeester Don Bijl: "We richten ons nu op de nieuwe gemeente. We zijn begonnen met de harmonisatie om ervoor te zorgen dat alles op 1 januari 2022 goed is geregeld voor onze inwoners en ondernemers. Zo hebben we alle regelingen uitgeplozen om te kijken waar de verschillen zitten en waar besluiten over genomen moeten worden. Over een aantal zaken moeten we met elkaar in gesprek, zoals de OZB, het parkeerbeleid en hondenbelasting. Over de meeste onderwerpen is geen verschil van inzicht. Over het Waterlands Archief zullen we geen ruzie hebben."
 
Inhoudelijke beoordeling van het herindelingsadvies
De provincie heeft de wenselijkheid van de herindeling beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
-              Draagvlak
-              Bestuurskracht
-              Interne samenhang / nabijheid van bestuur
-              Regionale samenhang
 
De provincie geeft in de zienswijze aan dat aan deze criteria wordt voldaan. Beide raden hebben het maatschappelijk draagvlak actief onderzocht door middel van het ophalen van waarden van zowel Beemster als Purmerend. Bovendien is de start van het proces een initiatief van de gemeenten zelf. Dat heeft de voorkeur in het geval van herindeling. Lees voor meer informatie de zienswijze.

Van wetsvoorstel naar wetswijzing

De provincie Noord-Holland stuurt het herindelingsadvies dat door de beide gemeenteraden op 27 februari 2020 is vastgesteld en de zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op basis hiervan besluit de minister van BZK over het doen van een wetsvoorstel voor de herindeling. Na besluitvorming in de ministerraad brengt de Raad van State een advies uit. Daarna wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na publicatie van de wet in het Staatsblad treedt de wet in werking.