Mijlpalen

 
Wat Wie Wanneer
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel herindeling Eerste Kamer 26 mei 2021
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel herindeling Tweede Kamer 12 februari 2021
Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindeling Beemster en Purmerend Ministerraad 18 september 2020
Provincie Noord-Holland stelt positieve zienswijze vast provincie NH 30 juni 2020
De gemeenteraden van Beemster en Purmerend hebben het herindelingsadvies vastgesteld gemeenteraden 27 februari 2020
Vaststelling herindelingsontwerp gemeenteraden 26 september 2019
Verzending herindelingsontwerp aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten en waterschappen colleges van B&W opvolgend
Terinzagelegging van het herindelingsontwerp (8 weken) colleges van B&W 1 oktober tot 27 november 2019
Verwerken van zienswijzen m.b.t. het herindelingsontwerp stuurgroep december 2019 - medio januari 2020
Vaststellen herindelingsadvies colleges van B&W januari 2020
Vaststellen herindelingsadvies gemeenteraden februari 2020
Toezenden herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland   maart 2020
Ministerie van BZK beoordeelt het herindelingsadvies en stelt een voorstel voor herindelingswet op. Regulier wetgevingstraject van Ministerraad, RvS, Parlement, bekrachtiging door Koning en publicatie in Staatsblad   juli 2020 - juni 2021
Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeente   november 2021
Start nieuwe gemeente   1 januari 2022