Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp vast

26-06-2019 | Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één gemeente. Met de voorgenomen bestuurlijke fusie ontstaat een krachtige nieuwe gemeente die is toegerust voor de toekomst: het beste van twee werelden verenigd. Op 25 juni hebben de colleges van de gemeente Beemster en Purmerend ingestemd met het herindelingsontwerp. Dit is een formele stap in het wettelijke proces voor de fusie. Het college biedt het herindelingsontwerp ter vaststelling aan aan de beide gemeenteraden.

Aanleiding voor de fusie

Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen zijn voor Beemster en Purmerend van belang en van invloed op de (bestuurlijke) toekomst van de gemeenten. Ook zijn er uiteenlopende opgaven waar de gemeenten voor staan: bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en leefbaarheid. Opgaven die over gemeentegrenzen heen gaan en niet meer door een gemeente alleen gerealiseerd kunnen worden. Opgaven die om bestuurskracht en een sterke positie in de regio vragen en inhoudelijk de aanleiding vormen voor deze fusie.

Samen de toekomst vormgeven

In de afgelopen tijd zijn Beemster en Purmerend - apart en samen - op veel verschillende manieren met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan. Deze hebben heel duidelijk gemaakt wat zij voor de nieuwe gemeente van belang en van waarde vinden. Op basis hiervan is in het herindelingsontwerp een brede visie op de toekomst van onze nieuwe gemeente geschetst.

Visie op de toekomst

In het herindelingsontwerp zijn de ambities voor de nieuwe gemeente beschreven. Het toekomstige Purmerend is een gemeente waarin:

  • wonen, werken, recreëren, winkelen, dienstverlening en een goede bereikbaarheid belangrijke speerpunten zijn,
  • het behoud van het open landschap en stedelijke dynamiek goed samengaan,
  • aandacht is voor groen, en agrarische bedrijvigheid,
  • duurzaamheid betekenis krijgt,
  • waarde wordt gehecht aan behoud en versterking van historie en Werelderfgoed,
  • behoud van eigenheid en gemeenschapszin in alle dorpen en wijken kenmerkend zijn,
  • blijvend gewerkt wordt aan optimale infrastructuur en bereikbaarheid.

Van herindelingsadvies naar herindelingsontwerp

Op 26 september besluiten de gemeenteraden van de gemeente Beemster en Purmerend over het herindelingsontwerp. Daarna ligt het voor inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden acht weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld, voorzien van een reactie en in geval van feitelijke onjuistheden in het herindelingsontwerp ook verwerkt in het herindelingsadvies. Nadat het herindelingsadvies door de twee colleges is vastgesteld, wordt het in februari/maart 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd.
 
Het herindelingsontwerp is te lezen op de pagina Documentatie.

Wilt u een exemplaar ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum: telefoonnummer 0299 452 452.